За нас
История
Информация
Диагностични отделения
Терапевтични отделения
Хирургични отделения
АГ отделения
Други отделения
Кабинети
Лаборатории
Обслужващи звена
Контакти
Тел. указател
 

 

 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТУТРАКАН

   Многопрофилна болница за активно лечение гр. Тутракан е основана през май 1878 година като Тутраканска градска болница.

“МБАЛ – Тутракан” ЕООД е регистрирана като търговско дружество със 100% общинско участие с решение № 1183/27.10.2000 г. на Силистренски окръжен съд.

Притежава Разрешение за дейност № МБ -103/24.06.2004 г., издадено от Министъра на здравеопазването за осъществяване на следните дейности: диагностика и лечение на заболявания; рехабилитация; родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение по следните основни и профилни специалности:

вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология, хирургия, урология, ортопедия и травматология, ушно-носно-гърлени болести, детски болести, акушерство и гинекология, неонатология, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация, клинична лаборатория, микробиология, обща и клинична патология, образна диагностика.

“МБАЛ – Тутракан” ЕООД е с функции на районна болница.

 

Структура

Болницата разполага със 128 легла, 6 отделения с легла, операционен блок, диагностично-консултативен блок, административно-стопански блок и болнична аптека.

В лечебното заведение работят 37 лекари, 82 медицински сестри и акушерки и 83 човека обслужващ персонал.

 

Болнична медицинска помощ

Многопрофилна болница за активно лечение – Тутракан предлага болнично лечение на здравноосигурени лица по заболявания, включени в 67 клинични пътеки, съгласно Национален рамков договор 2005. Финансирането на болничното лечение по клинични пътеки се осъществява от Националната здравноосигурителна каса.

Болницата приема за лечение и пациенти, чиито заболявания не попадат в клинични пътеки. В този случай лечението на здравноосигурените лица се заплаща от Министерство на здравеопазването.

МБАЛ – ТУТРАКАН ЕООД предлага болнично лечение и медицински услуги и на лица, осигурени в Доброволни здравноосигурителни фондове – ОЗОФ “Доверие” и БЗОК “Закрила”.

 

Стационар

Лечебното заведение оказва медико-диагностична помощ в следните отделения:

 • Вътрешно отделение
 • Хирургично отделение
 • Акушеро-гинекологично отделение
 • Детско отделение
 • Неврологично отделение
 • ОАИЛ
 • Операционен блок

Мисия

Повишаване качеството на живота у хората, чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, или възможно намаляване на страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане, чрез предлагане на достатъчна и качествена медицинска помощ.

 

Визия

Професионализъм и грижа за Вашето здраве!

Чрез по-добро здраве да постигнем по-добро качество на живот за нашите пациенти!

 

 

Цели

Целите, които всички ние – работещи в “МБАЛ –Тутракан” ЕООД сме си поставили, са ясни и отговарящи на Вашите потребности и очаквания:

 • директен и бърз достъп до квалифицирани медицински специалисти
 • адекватна и точна диагностика
 • качествено болнично лечение
 • добро обслужване, внимание и уважение към всеки

Контакти

Д-р Веселин Христов – управител на “МБАЛ – Тутракан” ЕООД

Телефон: 0857 / 60454

Телефон/факс: 0857 / 60 078

e-mail : mbal_tutrakan@abv.bg

                mbal_tutrakan@mail.bg

 

 

 

 

 

 
Всички права запазени. Copyright © 2007 МБАЛ-Тутракан